muhendislik-is-sagligi-guvenligi
5 Aralık 2020

İş Sağlığı ve Güvenliği Vize Soruları Üniversite Test

ile Nedir-Ki

Birçok bölümde ders olarak gösterilen iş sağlığı ve güvenliği vize sorularını yayınladık. Çalışmalarınıza katkısının olacağını düşünüyoruz…

İş Sağlığı ve Güvenliği Vize Soruları

1- İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubu tanımını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) İş Kazası

B) Tehlike

C) Tehlike Sınıfı

D) Risk

E) Meslek Hastalığı

2- Aşağıdakilerden hangisi İş kazaları ve meslek hastalıkları durumunda SGK tarafından sağlanan yardımlar arasında yer almamaktadır?

A) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi

B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi

C) Gıda yardımı yapılması

D) Evlilik çağı gelmiş kız çocuklara çeyiz ödeneği verilmesi

E) Sağlık yardımı yapılması

3- İşçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamakla yükümlü kişi kimdir?

A) İş Güvenliği Uzmanı

B) İşveren Vekili

C) İşveren

D) Sağlık Görevlisi

E) İşyeri Hekimi

4- Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?

A) Tecrübesizlik

B) Nedeni bulunamayan sebepler

C) Fiziksel güç yetersizliği

D) Tehlikeli davranış

E) Tehlike ortam

5- Tehlike tanımlaması yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılmaz?

A) Ramak kala olaylarının kayıtlarına

B) İş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarına

C) 6331 sayılı kanuna

D) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına

E) Ürün maliyetlerine

6- İş Kazalarının ne kadarlık kısmı önlenemeyen kazalardır?

A) %98

B) %2

C) %10

D) %88

E) %12

7- Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği ne kadar süreyle askıya alınır?

A) 12 ay

B) 36 ay

C) 24 ay

D) 6 ay

E) 3 ay

8- Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir?

A) 5 gün

B) 7 gün

C) 30 gün

D) 10 gün

E) 3 gün

9- SGK kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılır?

A) Servis aracını kaçıran işçinin komşu şirketin aracıyla işe gelmesi kaza geçirmesi

B) İşçi servis aracından inip evine giderken kaza geçirmesi

C) Şirket adına denetim yapmak üzere başka yere giden çalışanın iş dışı eğlenirken kaza geçirmesi

D) İşveren şoförünü kendi özel işi için görevli olarak bir yere yolladığında şoförün yolda durup başka bir işle ilgilenmesi sırasında kaza geçirmesi

E) İşyerinden ücretli izne ayrılan kişinin izinliyken işyerini ziyarete gelmesi sırasında kaza geçirmesi

10- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliğinin amaçlarından değildir?

A) Üretim ve kalitenin artırılması

B) İşletmenin korunması

C) Çevrenin korunması

D) Çalışanların korunması

E) Sigortasız çalışanların korunması

11- Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı Kanunun 2 maddesinde belirtilen kanunun hükümlerinin uygulanmadığı faaliyetlerin belirtildiği durumlardan değildir?

A) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler

B) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri

C) Ev hizmetleri

D) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri

E) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar

12- Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında aşağıdakilerden hangisi/hangileri sorumludur?

A) Devlet

B) İşverenler

C) Hepsi

D) Sendikalar

E) Çalışanlar

13- SGK kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz?

A) Görevli olarak başka bir işte çalışırken kaza geçirenler

B) İşyerinde intihar eden kişiler

C) İşe gelmek için durakta beklerken kaza geçirenler

D) Servis aracı ile evine giderken kaza geçirenler

E) İşyerinin bahçesinde dinlenirken kaza geçirenler

İş Sağlığı Güvenliği Sınav Soruları Test

14- Aşağıda verilen durumlardan hangisi doğrudur?

A) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir

B) Sağlık gözetiminden doğan ücretler çalışandan istenebilir

C) Çalışan sağlık dosyası paylaşılabilir

D) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce ilave eğitim verilmez.

E) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılabilir.

15- Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı kanunda belirtilen yükümlülükleri arasında değildir?

A) Organizasyonun yapılması ve gerekli araç ve gereçleri sağlar sağlık

B) Eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınmasını sağlar

C) Kendisine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanır ve korur

D) Güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirir

E) Mesleki risklerin önlenmesini sağlar

16- Aşağıdakilerden hangisi İş kazalarıyla ilgili olarak görünmez maliyetlerden değildir?

A) İş günü ve iş gücü kaybı

B) Sipariş kayıpları

C) Şirketin prestij kaybı

D) Tazminat maliyeti

E) İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet

17- Aşağıdakilerden hangisi iş kazasının işverene kayıplarından biri değildir?

A) Üretim maliyetlerinin artması

B) Mesleki kapasitesinde azalma

C) Üretimde azalma

D) İş ekipmanının veya malzemenin zarar görmesi

E) Kalite kayıpları

18- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimiyle imzalanan sözleşmelerin feshi veya personel değişikliği durumunda tarafların kaç gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirim yapması gerekmektedir?

A) 3 Gün B) 30 Gün C) 7 Gün D) 10 Gün E) 5 Gün

19- Aşağıdakilerin hangisi işverenin alacağı önlemlerde dikkat edeceği prensiplerin dışındadır?

A) Risklere kaynağında müdahale edilmesi

B) İşçilere uygun talimatların verilmesi

C) Tehlikeli alanlarda işlerin devam ettirilmesi

D) Çalışanlara gerekli KKD sağlanması

E) Teknik gelişmelere uyum sağlanması

20- Ortak sağlık ve güvenlik birimleri Genel Müdürlük’ten aldıkları yetki belgesi ile faaliyetlerini sürdürürler. Bu belgeler kaç yılda Genel Müdürlüğe vize ettirilir?

A) 10 yıl B) 5 yıl C) 3 yıl D) Her yıl E) 2 yıl

21- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili kişiler kimlerdir?

A) İşveren

B) İSG Uzmanı

C) Çalışan

D) İşveren Vekili

E) Çalışan temsilcisi

22- İşyeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı olabilmek için toplamda en az ne kadar süreli eğitim almak gereklidir?

A) 250 Saat B) 300 Saat C) 220 Saat D) 320 Saat E) 200 Saat

23- Aşağıdaki hallerden hangisinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması zorunlu değildir?

A) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde

B) Düzenli olarak her 90 günde bir kez

C) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

D) İş değişikliğinde

E) İşe girişlerinde

24- İşle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlü olan kişi kimdir?

A) İSG Uzmanı B) İşveren C) İşyeri Hekimi D) İşveren vekili E) Ustabaşı

25- Aşağıdakilerden hangisi İş kazasına neden olan tehlikeli durumların fiziksel nedenlerinden değildir?

A) Yetersiz havalandırma

B) Termal Konfor

C) Titreşim

D) Toksik tozlar

E) Gürültü